اینانلو

ساختمان مسکونی اینانلو در قسمتی از بافت فرسوده امام زاده قاسم قرار گرفته است. به دلیل ارتفاع زیاد این ساختمان به نسبت عرض تصمیم بر آن شد که به لحاظ حجم ، ساختمان به سه مکعب هماندازه تقسیم شده با سایبان هایی از یکدیگر مجزا گردد تا تناسبات ساختمان با مقیاس ساختمان های قرار گرفته در محله هماهنگ گردد.