هتل غیایی

این هتل مربوط به دوره پهلوی دوم طراحی حیدر غیایی واقع در خیابان سمیه می باشد و برای باز سازی آن از چندین شرکت دعوت به عمل آمد. برای طراحی داخلی این پروژه سعی بر آن بود که با بررسی معماری مدرن دوره ساخت پروژه که مربوط به مدرن متاخر می باشد طراحی داخلی صورت پذیرد. در همین راستا تمامی مبلمان و نیز جزییات، اقتباسی از آن دوره می باشد.