گوهرشادی

بنای ساختمان اداری-تجاری گوهرشادی دقیقا جنب مترو قلهک و در خیابان شریعتی یکی از خیابان های اصلی شهر تهران قرار گرفته است. ایده اصلی طراحی نمای این ساختمان استفاده از خط آسمان ساختمان های مجاور برای ایجاد یک شکاف بالارونده در دل بنا می باشد. بدین ترتیب این شکاف به عنوان تراسی سبز برای واحد های اداری جلوه خواهد نمود. همچنین به منظور مقابله با نور غرب که جبهه اصلی بنا را تشکیل میدهد از لوورهای آلومینیمی عمودی بهره گرفته شده است. کشیدگی عمودی این نما ناشی از استفاده از راستای عمودی این لوورها است.