ولنجک دو

در بسیاری از این ساختمان های ساخته شده در این منطقه همچنان کشمکش دو سبک مدرن و کلاسیک دیده می شود. خواسته کارفرما ساخت بنایی کلاسیک البته نه به مفهوم رومی بود. بنابراین تصمیم بر آن شد که با استفاده از المان هایی همانند سایبان ها و یا جزئیات ایرانی سبکی مابین دو سبک کلاسیک و مدرن البته با زمینه ایرانی به دست آید.

تقارن چیزیست که در این ساختمان حفظ شده است و در اینجا خطوط افقی و عمودی، مقیاس انسانی به کار داده است.برای افزودن جزئیات در نرده ها از ورق های سی ان سی با جزئیات ایرانی بهره گرفته شده است.سایبان ها و تقسیم بندی های پنجره ها در طبقه آخر متفاوت از سایر طبقات به عنوان تمام کننده خط آسمان به کار رفته است.از سوی دیگر طبقه همکف با رنگی تیره و متفاوت برای اتصال قوی تر به زمین در نظر گرفته شده است.