روژه

این پروژه در انتهای یک کوچه بن بست واقع شده و کمبود فضا برای نمای ساختمان و تامین نور کافی یکی از دغدغه های ما و کارفرما بود.برای حل این موضوع ما شکستگی ها و شکاف هایی در نمای ساختمان ایجاد کردیم تا هم نور ساختمان تامین گردد و هم نمای ساختمان یکنواخت و یکدست نباشد . با این کار نما تبدیل به یک نمای شاخص و چشم نواز شده است.